Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“) je Daniel Pisák, Gercenova 6B, 85101 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Gercenova 6B, 85101 Bratislava

email: kasipleinad(@)gmail.com

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vášho dopytu.
 2. Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 2. zasielanie oznamov, informácií, prieskumov, príp. newsletterov a iných noviniek a výkon ďalších marketingových aktivít,
 3. riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv v zmysle Nariadenia a Zákona,
 4. spracúvania dokumentov v zmysle registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu prevádzkovateľa,
 5. spracúvania došlej a odoslanej pošty,
 6. riešenia súdnych sporov prevádzkovateľa, účasť na konaniach, uplatňovanie a/alebo bránenie právnych nárokov prevádzkovateľa
 7. ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany
 8. na marketingové účely ako napr. na účely zasielania informácií alebo noviniek z rôznych oblastí, v ktorých podniká alebo Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely je alebo Doba uchovávania je obmedzená trvaním udeleného súhlasu dotknutej osoby alebo trvaním oprávneného záujmu.
 9. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 10. váš súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, alebo
 11. oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
 12. Ak sa dopytujete na rôzne informácie vaše osobné údaje prevádzkovateľ najčastejšie získava priamo od vás. Osobné údaje o vás môže prevádzkovateľ získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. Vaše osobné údaje prevádzkovateľ môže získať aj napr. od svojich partnerov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov alebo registrov (napr. katastra), a pod. V takom prípade môže prevádzkovateľ osobné vaše údaje získavať bez informovania dotknutej osoby a aj proti jej vôli na základe oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje môže prevádzkovateľ získať aj priamo od vás prostredníctvom prijatia žiadosti alebo informácie obsahujúcich vaše osobné údaje, a ktoré ste mu poskytli práve vy (najmä elektronicky alebo telefonicky).

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje prevádzkovateľ neuchováva dlhšie, ako je nevyhnutné na účel ich spracúvania. Všeobecná doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov.
 2. Doba uchovávania je obmedzená trvaním vami udeleného súhlasu alebo trvaním oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia / kategórie príjemcov osobných údajov

 1. Príjemcami osobných údajov môžu byť okrem prevádzkovateľa napr. aj zamestnanci prevádzkovateľa, sprostredkovatelia prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa IT špecialisti, poskytovatelia webhostingových služieb, webových aplikácií, serverových a cloudových služieb, príp. marketingových služieb), orgány verejnej moci, orgány činné v trestnom konaní, súdy, notári a pod.,
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii alebo ďalším tretím osobám.
 3. Pozorne si prečítajte príslušné pravidlá ochrany osobných údajov platné pre každú z platforiem sociálnych sietí, aby ste lepšie pochopili spracovanie osobných údajov ich používateľov poskytovateľmi týchto platforiem. Prevádzkovateľ má iba typickú administrátorskú kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré spracováva prostredníctvom svojho profilu. Predpokladáme, že využitím týchto sociálnych mediálnych platforiem, rozumiete tomu, že osobné údaje môžu byť spracovávané pre ďalšie účely a môžu byť tiež prenášané do tretích krajín a tretím stranám poskytovateľmi týchto platforiem sociálnych sietí. Spoločnosti ako napr. Google alebo Facebook môžu uskutočňovať prenos údajov do tretej krajiny mimo EÚ, musia však v plnom rozsahu dodržiavať európsku legislatívu, najmä Nariadenie.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Nariadení a Zákone máte
 2. právo na prístup ku svojím osobným údajom (čl. 15 Nariadenia; § 21 Zákona),
 3. právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia; § 22 Zákona)
 4. právo na vymazanie (právo na “zabudnutie”, čl. 17 Nariadenia; § 23 Zákona),
 5. právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia; § 24 Zákona),
 6. právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia; § 26 Zákona),
 7. právo namietať (čl. 21 Nariadenia; § 27 Zákona),
 8. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním (čl. 7 Nariadenia; § 14 ods. 3 Zákona) písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 9. Ďalej máte právo uplatniť si svoje práva v zmysle čl. 15 – 22 Nariadenia a § 21 až 28 Zákona podaním žiadosti alebo dopytu písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 10. Rovnako máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním akejkoľvek požiadavky alebo dopytu z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že s nimi súhlasíte a v celom rozsahu prijímate. Tento spôsob vyjadrenia je považovaný za váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov udelený prevádzkovateľovi na účely uvedené v tomto dokumente.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.04.2022